Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Opis súčasného stavu

 
Súčasná prevádzka využíva prevádzkovú budovu, mostovú váhu, žumpu na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, odvodňovacie rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, trafostanicu a monitorovací systém podzemných vôd, oplotenie, požiarnu nádrž, osvetlenie umývarku kolies automobilov a informačné tabule.
V areáli prevádzkujú povolené aktivity a to najmä:
- skládkovanie nie nebezpečných odpadov,
- zber a skladovanie nie nebezpečných odpadov,
- preprava odpadov – zber a dovoz odpadov od zákazníkov na triedenie alebo skládkovanie,
- triedenie a lisovanie komunálneho odpadu zo separovaného zberu,
- triedenie a recykláciu stavebného odpadu,
na ktoré má spoločnosť všetky potrebné povolenia.

 

Prevádzka spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. má do dnešného dňa uzavreté zmluvy a každodenné objednávky s okolitými obcami a firmami, ktoré majú sídlo alebo prevádzku v okolí skládky ako aj vo vzdialenejšej oblasti.