Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Zariadenie na zber odpadov

 
V areáli spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. sú vybudované spevnené plochy a priestory na zber a zhromažďovanie odpadov na ktoré boli spoločnosti vydané súhlasy.

 

Plocha určená na zber dreva

 
Spevnená plocha na zber dreva je  situovaná pred plochou na stavebný odpad slúži na uloženie zeleného odpadu pred jeho ďalším zhodnotením (štiepkovaním) oprávnenou osobou.

 

zber2.jpgzber1.jpg

 

Priestory na zber elektrozariadení a elektroodpadu

 
 
Prevádzka zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení kategórie „O“ sa nachádza v prevádzkovom objekte areálu firmy. Priestory spĺňajú technické požiadavky Vyhlášky MP SR č.315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. Vyzbieraný odpad z obcí, od fyzických a právnických osôb je odovzdávaný na zhodnotenie zmluvne zabezpečenej firme na to oprávnenej.

 

zber_elek.jpg