Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Spracovanie stavebného odpadu – dobudovanie a sprevádzkovanie

 
Prevádzka zariadenia na zhodnotenie stavebných odpadov je žiaduca vzhľadom k potrebe takéhoto zariadenia v regióne. Zriadenie tohto zariadenia výrazným spôsobom ušetrí objem na skládke odpadov tým, že odpad u pôvodcov ale i pri prijímaní na skládku môže byť dôsledne rozdeľovaný na stavebný odpad vhodný na recykláciu a na odpad, ktorý definitívne skončí na skládke odpadov.

 

Prevádzka na spracovanie stavebných odpadov pritiahne zákazníkov zo stavebného priemyslu a pri predpokladanej výstavbe v regióne v najbližšom období (líniové stavby a pod.) pôsobí v oboch smeroch, t.j. príjem odpadu i predaj vyrobenej stavebnej  drviny na zásypy a pod. Prebytočné materiály, najmä zemina a kamenivo z prepadu pri drvení a triedení budú môcť byť používané ako technologický materiál na skládke odpadov. 
Recyklačné zariadenie je umiestnené na spevnenej ploche určenej na spracovanie stavebného odpadu. 
 
Na výkon činnosti – recyklácia stavebných odpadov – je zariadenie vybavené nasledujúcim strojmi a technickými zariadeniami:
- Drviaca jednotka HARTL PS 303 PCV
- Triediaca jednotka EXTEC 5000 S
- Čelný kolesový nakladač CASE 721 C
- Šmykový kolesový nakladač UNC 060

 

R5_2.jpgR5_1.jpg