Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Zneškodňovanie odpadu – Skládka odpadov

 
Prevádzka skládky odpadov funguje  od novembra 2013. Odpady sú skladované v kazete, ktorá vyhovuje všetkým ekologickým štandardom.
Skládkovanie  je aktuálne rozhodujúcim technologickým procesom podniku.

 

Prevádzka „Skládka odpadov Dežerice II“ je stavebne riešená ako samostatne zabezpečené skládkovacie priestory zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, spôsobom D1 – do zeme alebo na povrchu zeme, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre zneškodňovanie odpadov.  Skládka odpadov Dežerice II.  je rozdelená na dve časti. V súčasnosti je vybudovaná kazeta v rozsahu 1.a 2. časti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, skolaudovanej v kolaudačnom konaní. Vybudované skládkovacie plochy 1. časti skládky odpadov Dežerice II. sú zrealizované v tesnej blízkosti jestvujúceho telesa pôvodnej skládky, ktorej prevádzka bola ukončená. V roku 2015 bola uvedená do prevádzky 2.  časť kazety skládky odpadov Dežerice II. ktorá je zrealizovaná na  svahu pôvodnej skládky s napojením na vybudovanú 1. časť tak, aby tvorili jedno teleso. 

 

Prevádzka spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. má do dnešného dňa uzavreté zmluvy a každodenné objednávky s okolitými obcami a firmami, ktoré majú sídlo alebo prevádzku v okolí skládky ako aj vo vzdialenejšej oblasti. Medzi obce, ktoré sú priamo zazmluvnené s našou spoločnosťou patria obce z okresov Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Trenčín. V súkromnom sektore sú našimi zákazníkmi viac menej firmy, ktoré produkujú odpady ako aj druhotné suroviny pre ďalšie využitie. V minulom čase tieto firmy zvážali svoj odpad na skládku, ktorá je vzdialenejšia od mesta Bánovce nad Bebravou, kde ich náklady pri presmerovaní na skládku odpadov Dežerice II. podstatne poklesli. Preto máme do dnešnej doby uzavreté zmluvy s týmito firmami.

 

D1_1.jpgD1_3.jpgD1_2.jpg