Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Aktuality

 
Spoločnosť Dežerická EKO, s.r.o. uviedla do prevádzky – 2. časť Skládky odpadov Dežerice II, ktorá bola uvedená do trvalého užívania Obcou Dežerice kolaudačným rozhodnutím č. 193/2015-002-TX3-A/20 zo dňa 18. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18. 06. 2015 a Rozhodnutím ktorým bola povolená činnosť v prevádzke vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly príslušným orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom: 5023 - 23496/2015/Med/373390112/Z2, zo dňa 11. 08. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2015.

 

aktuality.jpg