Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Legislatíva - Novinka

 
Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 79/2015 Z.z.
Do účinnosti vstupuje od 1.1.2016. Jeho úplné znenie nájdete TU.
 
  • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
  • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
  • Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.
  • Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
  • Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
  • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
  • Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene    a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon  č. 434/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

 

 

Všetky základné právne normy nájdete na web stránke Ministerstva životného prostredia SR.